INFORMACJE OGÓLNE

 

„Fundacja Pamięć i Niepodległość” z siedzibą w Końskich powstała w dniu 10 kwietnia 2014 r.

 

Fundatorem jest Jan Nowak.

 

W skład zarządu Fundacji wchodzi Jan Nowak oraz Łukasz Szteleblak.

 

Przewodniczącym Rady Programowej jest dr Marek Jedynak.

 

Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505840

 

NIP Fundacji: 6581982751

REGON Fundacji:      260763311

Nr rachunku bankowego Fundacji:  67 8494 0003 2001 0026 6217 0001

 

CELE FUNDACJI

 

 

 

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz:

1)     rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

2)     ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego, prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski,

3)     podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w Polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład Rzeczypospolitej, a w szczególności przywracanie i utrwalanie na ziemi koneckiej pamięci i historii:

a/  walk o niepodległość we wrześniu 1939 r.,  działalności   oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, czynu zbrojnego i działania Polskiego Państwa Podziemnego i  działalności podziemia antykomunistycznego.

b/  ofiar faszyzmu, stalinizmu i komunizmu.

c/ ruchów niepodległościowych po II wojnie światowej. 

4)     zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski,

5)     inicjowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji i badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, prowadzenia badań studiów nad historią Polski, historią najnowszą, ruchami społecznymi i partiami politycznymi,

6)     promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami,

7)     integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8)     rozwoju edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych.

 

 

STATUT    FUNDACJI

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja działa pod nazwą „FUNDACJA PAMIĘĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ” (zwana dalej: „Fundacją”). Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Jana Nowaka aktem notarialnym sporządzonym w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Kancelarii Notarialnej Czesława Salagierskiego przy ul. Piłsudskiego 1 w Końskich.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Końskie.

§ 5

1.       Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Fundacja dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

3.       Fundacja w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny Fundacji.

 

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.  

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz: 

1)     rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

2)  ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego, prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski,

3)  podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w Polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład Rzeczypospolitej, a w szczególności przywracanie i utrwalanie na ziemi koneckiej pamięci i historii:

a/  walk o niepodległość we wrześniu 1939 r.,  działalności   oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, czynu zbrojnego i działania Polskiego Państwa Podziemnego i  działalności podziemia antykomunistycznego.

b/  ofiar faszyzmu, stalinizmu i komunizmu.

c/ ruchów niepodległościowych po II wojnie światowej. 

4)  zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski,

5)  inicjowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji i badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, prowadzenia badań studiów nad historią Polski, historią najnowszą, ruchami społecznymi i partiami politycznymi,

6)  promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami,

7)  integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8)  rozwoju edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych, 

§ 10 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

       1) organizowanie kursów, szkoleń i seminariów,

2)    organizowanie wykładów, konferencji oraz debat publicznych,

3)    prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej,

4)    opracowywanie i realizację programów służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat historii Polski, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej, praw obywatelskich, instytucji demokracji, mechanizmów rynkowych oraz propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej, ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,

5)    prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie integracji europejskiej, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych i samorządowych umożliwiających ich skuteczną absorpcję,

6)    wspieranie i promowanie międzynarodowej współpracy oraz wymiany młodzieży poprzez organizowanie spotkań, wizyt oraz warsztatów,

7)    opracowywanie i realizację programów edukacyjnych, dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców,

8)    współpracę z uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi,

9)    prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie czasopism,

10) udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego podmiotom prowadzącym działalność badawczo-naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizowanych przez Fundację celów w tym ustanawianie stypendiów naukowych ,

11) organizowanie pomocy w różnych formach dla osób wymagających takiej pomocy a będących uczestnikami organizacji niepodległościowych,

12) promocję i organizację wolontariatu. 

§ 11

Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami z Polski i zagranicy prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 12

1.    Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy  tysiące).

2.    Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w  z:

a)    funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b)   darowizn, subwencji i dotacji pochodzących od osób krajowych i zagranicznych,

c)    grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,

d)    spadków i zapisów pochodzących od osób krajowych i zagranicznych,

e)    dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

f)     odsetek i depozytów bankowych,

g)    dochodów z tytułu udziału Fundacji w zyskach spółek prawa handlowego, w których akcje lub udziały zostały przez Fundację objęte.

3.    Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć takiego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy. 

§ 13

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są w całości na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

§ 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Organy Fundacji 

§ 15

Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Programowa. 

§ 16

1.    Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu  osób powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy powoływany jest Prezes Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego może być powołany Wiceprezes Zarządu.

2.    Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowopowołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

3.    Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4.    Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

5.    Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz do ich zatrudniania. 

§ 17

1.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

2.    Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, śmierci lub odwołania.

3.    Zarząd Fundacji oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. 

§ 18

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Do zadań Zarządu należy :

a)    uchwalanie krótkookresowych i długookresowych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)   sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c)    uchwalania budżetu i preliminarza wydatków,

d)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz innego wsparcia majątkowego na rzecz Fundacji, dokonanych przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

e)    ustalanie struktury organizacyjnej, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

f)     tworzenie oraz znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.

3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Zarządu.

5.    Zarząd może podejmować uchwały także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

6.    W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

7.    Formy działania Zarządu oraz szczegółowy podział czynności między jego członkami może zostać określony w uchwalonym przez Zarząd regulaminie. 

§ 19

1.    Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu jednoosobowo albo przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

2.    Zarząd może powoływać pełnomocników do organizacji i prowadzenia określonych sfer działalności Fundacji lub do dokonywania poszczególnych czynności. 

§ 20

1.    Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.

2.    Rada Programowa Fundacji składa się od 3 do 15 członków.

3.    Członków Rady Programowej i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator.

4.    Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący.

5.    Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieoznaczony.

6.    Rada Programowa i każdy z jej członków może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie.

7.    Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia na piśmie oświadczenia Fundatorowi, bądź z chwilą śmierci członka. 

§ 21

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy :

  1. Wyznaczanie kierunków działania Fundacji,
  2. Opiniowanie rocznych  i wieloletnich programów działania Fundacji,
  3. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się Zarząd lub Fundator.
  4. Opiniowanie planowanych zmian w statucie. 

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu i sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,

2)    udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

3)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, a także ustalanie ich wynagrodzenia,

4)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji

5)    zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

6)    podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie Fundacji,

7)    podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia się z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

8)    podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,

9)    podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach, nie będących w kompetencji Zarządu Fundacji. 

§ 23

W razie sporów kompetencyjnych rozstrzygająca jest wola Fundatora po zasięgnięciu opinii Rady Programowej . 

§24

Osobie szczególnie zasłużonej dla działalności objętej  zakresem działania Fundacji, Fundacja  może przyznać tytuł „Honorowego Patrona Fundacji” lub  „Honorowego Członka Fundacji”. 

Zmiana statutu 

§ 25

1.    Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.

2.    Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją 

§ 26

Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może, na mocy decyzji Fundatora, połączyć się z inną fundacją. 

Likwidacja Fundacji 

§ 27

1.    Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania jej celów lub wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2.    Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator. 

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

Postanowienia końcowe 

§ 29

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Końskie, dnia 4 kwietnia 2014 r.